เหล็กเสริมคอนกรีต (Reinforced Steel Bar)

เหล็กเส้น (Rebar) ใช้สำหรับนำมาเสริมคอนกรีตในบริเวณที่รับแรงดึงหรือต้านทานการแตกร้าวในคอนกรีต แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (Round Bar, RB) และ เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar, DB)

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (Round Bar, RB) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2543 กำหนดไว้เพียงชั้นคุณภาพเดียว โดยใช้สัญลักษณ์ SR 24 มีคุณสมบัติเชิงกลในการรับแรงดึงคือ

  • ความต้านแรงดึง (สูงสุด) Fu ต้องไม่น้อยกว่า 385 MPa (3,900 ksc)
  • ความต้านแรงดึงท่ีจุดคราก Fy ต้องไม่น้อยกว่า 235 MPa (2,400 ksc)
  • ความยืด ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 21

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (Round Bar, RB)

เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar, DB) คือเหล็กเส้นกลมที่มีบั้ง ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องอยู่ตลอดเส้น เพื่อเสริมการยึดเกาะระหว่างเหล็กกับคอนกรีตให้มากขึ้น มีอยู่หลายชนิด ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเนื้อเหล็ก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 27-2548 กำหนนดไว้ 3 ชั้นคุณภาพคือ SD 30, SD 40 และ SD 50

เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar, DB)