เกี่ยวกับบริษัท-เทคโนโลยี

micropile-plant-control-1

เทคโนโลยีการผลิตด้วยระบคอมพิวเตอร์

  • โปรแกรมผสมคอนกรีตเดียวกันกับ SCG-CPAC
  • มาตรฐาน Concrete Mix Design โดย SCG
  • การชั้งตวง ซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

โปรแกรมผสมคอนกรีตเดียวกันกับ SCG-CPAC
micropile-plant-control-2
มาตรฐาน Concrete Mix Design โดย SCG
การชั้งตวง ซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

micropile-plant-control-3