เกี่ยวกับบริษัท-มาตรฐาน มอก.

micropile-logo-tis-red-2-4-297x300

มาตรฐาน มอก.

  • ใบอนุญาตแสดง เครื่องหมาย มอก. 397-2524 Spun Miro Pile เลขที่ 1373-2/397
  • วัตถุดิบเหล็ก มาตรฐาน มอก.
  • วัตถุดิบซีเมนต์ผง มาตรฐาน มอก.
  • การทดสอบวัตถุดิบ หิน ทราย ตามมาตรฐาน SCG

 

  • ใบอนุญาตแสดง เครื่องหมาย มอก. 397-2524 Spun Miro Pile เลขที่ 1373-2/397

micropile-tis-1-1

  • วัตถุดิบเหล็ก มาตรฐาน มอก.

micropile-iron-example-certificate-1

  • วัตถุดิบซีเมนต์ผง มาตรฐาน มอก.

micropile-concrete-example-certificate-1

  • การทดสอบวัตถุดิบ หิน ทราย ตามมาตรฐาน SCG

micropile-concrete-example-certificate-1